ข้อมูลเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง

ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
* อีเมลผู้ติดต่อ dsms_sigc@drt.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • อื่นๆ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม2560-2564, ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม2560-2575
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
วันที่และเวลาเกิดเหตุ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 16 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 เมษายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก
สร้างในระบบเมื่อ 25 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 เมษายน 2567