กรมการขนส่งทางราง

มีหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการระดับสากล “องค์กรกำกับดูแล” หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบ การขนส่งทางรางมาตรฐาน และออกกฎหมาย เพื่อมุ่งในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่ง ทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ
  • พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
  • ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ค่านิยมองค์กร

U = Unity = เอกภาพ H = Harmonize = สามัคคี T = Team work = ทำงานเป็นทีม