• ข้อมูลเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้า 2330 total views 39 recent views

    ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
    กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก 27 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).